home
magyar | english | deutsch

A budapesti Ifjúsági Szervezet

A Magyar Vöröskereszt ifjúsági tagozatát, a Magyar Ifjúsági Vöröskeresztet 1921-ben önszerveződően alapították olyan pedagógusok, akik szerint a fiatalok védelme fontos ebben az egyre jobban elembertelenedő világban, ezért kiemelten foglalkozik a társadalom ifjúságával és ifjúságpolitikájával, a szociálisan vagy egészségileg veszélyeztetett ifjúsággal. Az ifjúsági szervezet missziója: önállóan képviselni a magyar ifjúság céljait és érdekeit, elősegíteni a fiatalok életének és egészségének védelmét, biztosítani a jövő mozgalmát.

Az ifjúság kettős szerepet tölt be a Magyar Vöröskereszt életében:

 • a fiatalok, mint a társadalom egyik korosztálya – az élettapasztalatok hiánya és a társadalmi kihívások miatt – már önmagukban veszélyeztetettek, ezért a Magyar Vöröskereszt szemszögéből rászoruló társadalmi réteget alkotnak;
 • a fiatalok a jövő mozgalmának letéteményesei.

Az ifjúság problémáinak megoldásában a Magyar Vöröskereszt tevőlegesen részt vesz, vállal felelősséget:

 1. Érvényre juttatja a mozgalom teljes presztízsével, tevékenységeivel a fiataloknak az egészséges élethez való jogát.
 2. Fontos feladatának tekinti a humanitárius eszmeiség, a karitatív gondolkodásmód, a tevékeny élet kialakítását.
 3. Elősegíti a demokratikus intézményrendszerek megismerését és az azokban való tevékeny részvétel elsajátítását.

Szervezeti felépítés és működés:

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet ifjúsági tagozata – akárcsak anyaszervezete – 5 területen tevékenykedik (Buda, Észak-Pest, Közép-Pest, Kelet-Pest, Dél-Pest ). Területenként az önkéntesek által maguk közül demokratikusan választott Területi Ifjúsági Tanács Elnök képviseli a régiót a Budapest Fővárosi Ifjúsági Tanácsban, mely társadalmi testületként folyamatosan kapcsolatot tart a Budapest Fővárosi Vezetőséggel és az Országos Ifjúsági Elnökséggel, valamint a körülöttük lévő önkéntesekkel és a hivatásos régiós, illetve ifjúsági munkatársakkal. A fiataloknak a nemzeti társaságon belüli érdekképviseleti és érdekérvényesítési mechanizmusai kapcsolódnak a Magyar Vöröskereszt demokratikus berendezkedéséhez.

A fiatalok az alábbi módon képviseltetik magukat a Magyar Ifjúsági Vöröskeresztben:

 • 10-14 évesek: saját alapszervezetben, csoportban, klubba tevékenykednek, képviseletüket ifjúsági képviselők látják el.
 • 14-18 évesek: saját alapszervezetben, csoportban, klubban tevékenykednek, képviseletüket ifjúsági vezetők és ifjúsági képviselők egyaránt ellátják.
 • 18-30 évesek: saját alapszervezetben, csoportban, klubban tevékenykednek, képviseletüket ifjúsági vezetők látják el.

Tagság: ifjúsági tag az a 10-30 év közötti fiatal, aki elfogadja a Vöröskereszt eszméit, az alapelveket és munkájával segíti a Magyar Vöröskereszt programjának megvalósítását. Tevékenységével a Vöröskereszt azonban kitekint a fiatalabb (4-10 éves) korosztályokra is, továbbá megteremti a feltételeket a fiatal felnőtteknek a mozgalomban történő továbbmunkálkodására is.

A tagok jogai és kötelezettségei:

 • saját ifjúsági szervezetében választó és választható,
 • közreműködhet a programok kialakításában, kezdeményezésekkel, javaslatokkal élhet,
 • teljesíti az önként vállalt feladatokat,
 • megbízás alapján, illetve önkéntes szerződéssel képviselheti a szervezetét a Vöröskereszt testületeiben és a más szervezetekkel való együttműködésben,
 • befizeti az éves tagdíjat.

Munkánkat jelentős mértékben segítik a vöröskeresztes pedagógusok is. A legaktívabb oktatási intézmények bekerültek a Bázisiskola illetve Bázisovi programba. A programban résztvevő iskolák tanulóinak minimum 20 %-a vöröskeresztes tag.

Önkéntesség:

Bármely karitatív szervezet működésének biztosításához óhatatlanul szükség van a további generációk kinevelésére, a fiatalok felkészítésére mind a professzionális, mind az önkéntes szférában. Az ifjúsági vöröskereszthez csatlakozó fiatalok sok esetben maradnak felnőtt korukban a Vöröskereszt kötelékében munkatársként vagy önkéntesként. Az utánpótlás nevelése prioritást élvez a szervezet életében – a Magyar Vöröskereszt mai vezetői valamikor ifjú vöröskeresztesekként csatlakoztak a mozgalomhoz.

A körülöttünk élő fiatalokat bevonjuk tevékenységünkbe, ahol önkéntesként dolgozhatnak, ezzel az önállóságuk megvalósulását célozzuk meg. Önkéntes munkájuk során sok tapasztalatra tehetnek szert, melyek megalapozzák a felnőttkorban elengedhetetlen felelősségtudat kialakulását és felkészíti őket a nagykorú életre. Az Ifjúsági Vöröskereszt a valahová tartozás érzését biztosítja, elősegíti egy segítő kortárs közösség létrejöttét, a szabadidő hasznos és tevékeny módon való eltöltését. Az Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Ifjúsági Szervezete rendeltetésének tekinti – a korábban említett feladatok mellett – a kulturális és szabadidős programok szervezését. A fiatalok egészséges személyiségfejlődését önismereti és kommunikációs gyakorlatokkal segítjük elő, ezáltal a tudatos kommunikációt, a logikus és hatásos érvelés kialakulását segítjük elő. Önkénteseink a Vöröskereszt eszmerendszerének megfelelve és azt elsajátítva, egy jó szociális alapot biztosító közösségben tevékenykedik a későbbiekben.

A Magyar Vöröskereszt ifjúságpolitikája meghatározza a szervezet tevékenységi körét: az élet- és egészségvédelmi ismeretek elsajátítása, a családi életre való felkészítés, az egészséges életmódra nevelés, a humanitárius eszmeiség terjesztése, az ifjúsági vezetőképzés. A fiatalok felkészítésében azoknak az ismereteknek az elsajátítását tűztük ki célul, amelyet ma egy karitatív szervezet fiataljaitól elvár a társadalom.

Ezek az ismeretek a következők:

·       - véradásszervezés

·       - prevenciós előadások, foglalkozások lebonyolítása és szervezése (drog-prevenció; AIDS-prevenció; szexuális felvilágosítás; alkohol – és dohányzás-prevenció; családi életre nevelés; csecsemőgondozás)

·       - sebimitációs, baleseti szimulációs tevékenységek

·       - elsősegélynyújtó előadások, rendezvények, lebonyolítása; ügyeletek biztosítása

·       - arcfestés, kreatív foglalkozások (origami, gyöngyfűzés, stb.)

·       - eszmeterjesztés, Vöröskeresztes ismeretek átadása

·       - foglalkozások tartása (szociális érzékenyítés, csoportkohézió kialakítása, kommunikációs tréningek)

·       - versenyszervezés és lebonyolítás (Elsősegélyverseny, Csecsemőgondozási Verseny, Környezetvédelmi – és Egészségnevelési Verseny, Társasjáték Bajnokság)

·       - Budapesti Óvodai Program (foglalkozás 3-6 évesekkel)

·       - önkéntességgel összeegyeztethető tevékenységek (hőségriadó és vízosztás, perselyezés, kitelepítés (bombariadók), logisztikai segédkezés, katasztrófavédelmi tevékenység (kitelepítés, gyakorlatok, stb.)

·       - önállóan szervezett közösségi programok (ünnepségek, találkozók, kirándulások, stb.)

·       - kapcsolatépítés, promóció

Az ismeretek átadása érdekében 16 típusú, ifjúsági önkéntes képzést valósítunk meg:

      Prevenciós képzések

      Egészségügyi képzések

      Kreatív képzések

      Vezető képzések

      Egyéb, vöröskeresztes képzések

Egészségügyi képzések

      Az elsősegélynyújtás:

       A képzés célja, hogy a fiatalok elsajátítsák a téma legalapvetőbb gyakorlati tevékenységeit – kiemelve az életmentés fontosságát -, megismerjék az ember anatómiai felépítését, felismerjék a sérülések fajtáit és minőségét, valamint az elsősegélynyújtás jogi hátterébe mélyebb betekintést kapjanak.

      A sebimitáció (baleseti-szimuláció, sebimitáció):

       A sebimitációs tanfolyam csak (legalább) alapfokú elsősegélynyújtó vizsgával rendelkezők részére ajánlott. A fiatalok ezen a képzésen sajátíthatják el a sebimitáció legalapvetőbb gyakorlati tevékenységeit, a sérülések fajtáit és minőségét. A baleseti-szimuláció a sérülés megszerzését követő ellátás során történő mozdulatok, kommunikáció, tulajdonképpen a sérült játékának elsajátítása.

      A véradásszervezés:

        A képzés tartalmát tekintve a vér élettani, biológiai szerepével ismertetjük meg a hallgatókat, majd a véradás szervezésének hátterébe, kiemelt egészségügyi fontosságába vezeti be a fiatalokat.

      Egészséges életmódra nevelés

       A képzés átfogóan kimeríti az egészséges életmódra nevelést, melyben kiemelt szerepet kap a helyes táplálkozás, a személyi higiénia, a fogápolás, valamint a minimálisan szükséges mozgás, illetve mozgásgyakorlatok elsajátítása.

        

Prevenciós (kortárselőadó) képzések

      Hagyományos prevenciós képzések (szexuális felvilágosítás; AIDS-, drog-, dohányzás- és alkohol prevenció):

       A prevenciós képzések/előadások elsődleges célja a fiatalok felvilágosítása; másodlagos célja, pedig hogy a kiképzettek prevenciós-előadásokat tartsanak iskolákban, hogy az általános és középiskolás, 14, 15, 16 éves fiatalok olyan tudással rendelkezzenek az adott témában, ami lehetővé teszi kortársaik korrekt felvilágosítását, hiszen információik naprakészsége biztosítja tanácsadásuk hitelességét.

(Társadalmi) Prevenciós képzések:

      A családi életre nevelés:

       A képzésen a család szerepének erősítése, a családi konfliktushelyzetek megoldási módjai, valamint a családban történő kommunikációs technikák kerülnek előtérbe. A képzés elsősorban a fiatalokat készíti fel a szülői szerepre.

      Csecsemőgondozás

       A képzés a csecsemőgondozás témakörben elsődlegesen a gyermekek és fiatalok – csecsemő-, és kisdedgondozási - elméleti tudásának, gyakorlati ismereteinek fejlesztését, a résztvevők szülői szerepre való felkészítését tűzi ki célul.

Kreatív képzések

      Az arcfestés:

       Leginkább gyakorlati képzés, ahol az érdeklődők kreatív - és művészi képességüket, valamint az önmegvalósítást fejlesztjük. A résztvevők elsajátíthatják a kisgyermekek kezelésének módjait, a velük való kommunikáció stílusait.

      A kreatív mester

       A kreatív mester olyan fiatal, aki elsajátította azokat a gyakorlati technikákat, melyek képessé teszi őt arra, hogy levezessen olyan kreatív foglalkozásokat, melyek a gyerekek alkotó tevékenységét és fantáziáját fejleszti. A képzésen a fiatalok elsajátíthatják többek közt a szövés-fonás, a gyöngyfűzés, az origamizás, a rajzolás-festés legelemibb technikáit.

Vezető képzések

      A csoportvezetés:

       A képzésen a fiatalok olyan általános ismereteket szerezhetnek, amivel kialakíthatják a közösségi összetartozást, ezáltal későbbiekben csoportvezetők, - irányítók lehetnek, megtanulják a programszervezés alapvető kritériumait, megismertetjük őket a szponzorkeresés módjaival. A képzés célja olyan fiatalok kinevelése, akik hatékonyan és diplomatikusan képesek, fiatalokat irányítani, nagy játékismerettel, megfelelő határozottsággal és magabiztossággal rendelkeznek.

      A játékmester

       Ezen a képzésen, a jelentkezők rengeteg rekreációs, logikai, készség - és képességfejlesztő játékot sajátíthatnak el, melyeket a későbbiekben szinte bárhol alkalmazni tudnak a közösségi összetartozás kialakításához.

Egyéb, vöröskeresztes képzések

      Az eszmeterjesztés:

       A képzésen a Vöröskereszt mozgalom történetéről és megalapítójáról, a szervezet felépítéséről, tevékenységeiről, feladatairól és céljairól, a Nemzetközi Vöröskeresztről, az emblémáról, az alapelvekről, a humanitárius jogrendszerről kaphatnak átfogó ismereteket. A képzés kiemelt része a fiatalok empátiájának, toleranciájának fejlesztése, a segítő hozzáállás elsajátíttatása.  

      A szociális érzékenyítés:

       A képzésen a Vöröskereszt kiemelt szociális feladataival és – tevékenységével ismerkedhetnek meg. Egymás megértése, elfogadása, a szociális készség kialakítása, az egymáson való segítés, az önzetlenség tudatosítása a legfontosabb célja.

 

Az ifjúság egészségre való nevelésében is jelentős szerepet vállal ifjúsági szervezetünk a főváros területén.

A Magyar Vöröskereszt a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. paragrafus c/ pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek közül több pontban is:

·       egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

·       nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

·       gyermek- és ifjúságvédelem.

2006. január óta az ifjúsági szervezetünk a Magyar Vöröskereszt Székházában kapott elhelyezést, illetve a XVI. Kerületben rendelkeznek egy képzési központtal. Jelenleg 3 félállású és 1 főállású vöröskeresztes munkatárs dolgozik az önkéntesekkel, felosztva a fővárost területileg, illetve a tevékenységeket szakmailag egymás között.

Elérhetőségek, Munkatársak szakmai és területi felosztása

Általános elérhetőség:


Tóth Tibor - ifjúsági referens

tel: 06-70-933-8651

e-mail: toth.tibor@voroskeresztbp.hu

Területek:   Közép-Pest


Csurgai Zita - ifjúsági szervező

tel: 06-70-933-8657

e-mail: csurgaizita@voroskeresztbp.hu

Területek: Buda (I., II., III., XII. XI., XXII. kerületek)


Bartucz Tímea - ifjúsági szervező

tel: 06-70-933-8431

e-mail: bartucztimea@voroskeresztbp.hu

Területek: Kelet-Pest  


Tanos Miklós - ifjúsági szervező

tel: 06-70-933-8094

e-mail: tanosmiklos@voroskeresztbp.hu

Területek: Dél-Pest (XVIII., XX., XXI., XXIII. kerületek)


Szakál Péter - ifjúsági szervező

tel: 06-70-933-8552

e-mail: szakalpeter@voroskeresztbp.hu

Területek: Észak-Pest (VI., XIII., XIV., XV. kerület) 


Nagy-József Beáta Korinna - ifjúsági szervező

tel: 06-70-933-8005

e-mail: nagykorinna@voroskeresztbp.hu

Iskolai előadásokkal, rendezvényekkel kapcsolatban a területileg illetékes kollégák, bármilyen más jellegű programmal az ifjúsági referens az illetékes. Amennyiben már felvették a kapcsolatot a területileg illetékes kollégával, pontos igényeiket a következő űrlapon is jelezhetik: http://goo.gl/forms/y30VLT99TU

Carcassone játékszabály.pdf [6 962 365 bytes]
PDF dokumentum
Catan telepesei jatekszabaly.pdf [1 039 695 bytes]
PDF dokumentum
Végleges-versenyfelhívások-és-tájékoztatók-2015-16.doc [214 528 bytes]
Word dokumentum
Verseny_szándék_2016.doc [166 912 bytes]
Word dokumentum